OFERTA:


 • prowadzenie ksiąg rachunkowych
  Spółek oraz osób fizycznych (KH)

 • prowadzenie podatkowych ksiąg  przychodów i rozchodów (KPiR)

 • pełna obsługa kadrowo-płacowa

 • Inne
 • więcej


M-FINANCE Mateusz Karkosz

 

Współpraca z Naszymi Klientami opiera się na poszukiwaniu najlepszych rozwiązań, gwarantujących wysoką jakość świadczonych usług.
Świadczone przez Biuro Rachunkowe M- Finance usługi to:

- prowadzenie ksiąg rachunkowych Spółek oraz osób fizycznych (KH) w pełnym zakresie czyli:

 • opracowanie zasad polityki rachunkowości,
 • opracowanie zakładowego planu kont i jego wdrożenie,
 • prowadzenie ewidencji księgowej ksiąg handlowych oraz KPiR,
 • ustalanie wysokości miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy,
 • prowadzenie ewidencji oraz rozliczanie podatku VAT,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych oraz przekazywanie ich do odpowiednich Urzędów
 • sporządzanie planów amortyzacji oraz prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych,
 • sporządzanie zeznań rocznych na podstawie danych wynikających z wpisów do księgi podatkowej,
 • zamknięcie roku obrachunkowego jednostki pod kątem podatkowym i rachunkowym wraz ze sporządzeniem bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej.


- prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów (KPiR)
- prowadzenie ewidencji od przychodów ewidencjonowanych

- pełna obsługa kadrowo-płacowa  w ramach której:

 • sporządzana jest  umowa  o pracę, zlecenia, dzieła - na podstawie uzyskanych informacji, 
 • sporządzana jest  lista  płac, rachunki do umów cywilnoprawnych,
 • prowadzona jest  dokumentacja rejestracyjną pracowników i zleceniobiorców (ZUS), 
 • prowadzona jest  imienna  karta przychodów pracownika, 
 • prowadzona jest kartoteka  pracowników wraz z niezbędną dokumentacją,
 • prowadzona jest  ewidencja urlopów pracowników, dokumentacja  zwolnień od pracy (płatnych i niepłatnych),   
 • prowadzona jest  ewidencja świadczeń z ubezpieczenia społecznego, zdrowotnego,
 • sporządzana jest dokumentacja obrachunkowe do list płac (deklaracje na potrzeby ZUS, deklaracje dla potrzeb urzędów skarbowych: PIT 4, PIT 8A), 
 • sporządzane są   roczne deklaracje  pracowników PIT 11, PIT 8B, PIT 40,

- rozliczenie roczne osób fizycznych
- zwrot podatku VAT za materiały budowlane

 • sprawdzenie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym
 •  kwalifikowanie poszczególnych pozycji z faktur do wniosku VZM-1, weryfikacja kodów PKWiU
 •  sporządzenie wniosku VZM-1 wraz z załącznikami VZM-1/A, VZM-1/B, VZM-1/C)
 •  sporządzenie pism, zawiadomień i oświadczeń - według potrzeb
 •   fachowe doradztwo, bezpieczeństwo i pewność rzetelnie wykonanej pracy
 •   szybką realizację zlecenia